Data

24-26 stycznia 2018 r.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15

Zostało

11 miejsc

Prowadzący

Jacek Jerka

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Pierwsze w 2018 roku Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki adresowane są do tych wszystkich którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o praktyczne wskazówki przedstawione przez jednego z najlepszych w kraju specjalistów z tego zakresu.

Na szkoleniu oprócz bieżących problemów pojawiających się podczas prowadzenia procedur, poruszone zostaną tematy związane z praktycznym poprowadzeniem procedury wyboru dostawcy systemu elektronicznych zamówień publicznych – w oparciu o wymogi wprowadzone do systemu Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Jak zawsze rzetelna wiedza z pierwszej ręki, doskonałe towarzystwo i bajkowe miejsce nad Wisłą … Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Kazimierz Dolny z lotu ptaka
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Jacek Jerka

BLOK I – 1 cz.

BLOK I – Problemy praktyczne na poszczególnych etapach postępowania z perspektywy roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP:
 1. Łączne lub rozdzielne udzielanie zamówień.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: dopuszczalność stosowania znaków towarowych, patentów, oraz pochodzenia; certyfikaty i oznakowanie jako elementy opisu przedmiotu zamówienia; zatrudnianie osób w oparciu o umowę o pracę przy zamówieniach na usługi lub roboty budowlane; podwykonawstwo w opisie przedmiotu zamówienia.
 3. Ustalenie wartości zamówienia: zamówienia udzielane w częściach a zamówienia udzielane w jednym postępowaniu; obowiązek sumowania zamówień a „nakaz” dzielenia zamówienia; dostawy inwestorskie, usługi udostępnione wykonawcy a wartość zamówienia na roboty budowlane; wartość zamówienia w ramach opcji.
 
Jacek Jerka

BLOK I i II – 2 cz.

BLOK I – Problemy praktyczne na poszczególnych etapach postępowania z perspektywy roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP:
 1. Dokument SIWZ - redakcja poszczególnych zapisów: warunki udziału w postępowaniu;  podstawy wykluczenia z postępowania (obligatoryjne i fakultatywne); wadium; sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami; kryteria oceny ofert; wykaz oświadczeń i dokumentów w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
 2. Dokument SIWZ i ogłoszenie - problemy praktyczne z zamieszczaniem prawidłowych ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE.
 3. Przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem następujących trybów: Przetarg Nieograniczonych, Przetarg Ograniczony, Dialog Konkurencyjny, Negocjacje bez Ogłoszenia, Zapytanie o Cenę, Zamówienie z wolnej ręki.
 4. Badanie i ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, odrzucanie ofert, badanie rażąco niskiej ceny, ocena złożonych ofert w ramach poszczególnych kryteriów.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej.
BLOK II  - Specyficzne uwarunkowania udzielania zamówień sektorowych – przykłady odmiennych reguł w stosunku do zamówień klasycznych.
Jacek Jerka

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie
Jacek Jerka

BLOK III-VI

BLOK III - Usługi społeczne - przebieg postępowania na usługę społeczną - przykłady praktyczne z uwzględnieniem wskazów umożliwiających uniknięcie błędów i nieprawidłowości. BLOK IV - Umowy w zamówieniach publicznych.
 1. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Postanowienia umów w zakresie podwykonawstwa i zmian podwykonawcy.
 3. Klauzule waloryzacyjne.
 4. Zaliczki.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
BLOK V - Środki ochrony prawnej po nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku. BLOK VI - Uwarunkowania prawne i faktyczne elektronizacji ZP w kontekście:
 • charakterystyki zamówień udzielanych przez poszczególnych zamawiających; wspólnych platform przewidzianych przez UZP lub organy do tego uprawnione; dostępnych rozwiązań umożliwiających elektroniczne udzielanie zamówień publicznych.
Jacek Jerka

BLOK VII

BLOK VII - Praktyczne wskazówki i doświadczenia związane z wyborem platformy i wdrażaniem elektronicznych zamówień w jednostce:
 • tryb udzielenia zamówienia; kluczowe elementy opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków i wymagań stawianych wykonawcom; optymalne brzmienie niektórych zapisów umowy z uwzględnieniem czasowego charakteru jej trwania; możliwe nieprawidłowości w procedurze na wybór platformy elektronicznych zamówień publicznych.
 
Jacek Jerka

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie
Jacek Jerka

BLOK VIII – X

BLOK VIII - Aktualne orzecznictwo KIO oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie przepisów PZP – praktyczne konsekwencje:
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 2. Podwykonawstwo
 3. Składanie oświadczeń i dokumentów – forma, tryb i aktualność.
 4. Termin związania ofertą.
….. I Inne istotne elementy dla prowadzonego postępowania. BLOK IX - Praktyka nakładania korekt finansowych w postępowaniach udzielanych po wejściu w życie nowych dyrektyw i zmienionego Prawa zamówień publicznych – perspektywa finansowa 2014-2020. BLOK X - Przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych po zmianach z 2016 r. – praktyczne uwarunkowania.  
Jacek Jerka

BLOK XI

BLOK XI - PODSUMOWANIE SZKOLENIA. DYSKUSJA.  

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Jacek Jerka

Prowadzący

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

250,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 250,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 300,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 570,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Dwa Księżyce ***
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Sadowa 15
http://www.dwaksiezyce.com.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz