Data

30 stycznia-1 lutego 2019 r.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15

Zostało

5

Prowadzący

Jacek Jerka & Łukasz Bochenek

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektroniczny JEDZ, nowe obowiązki wymuszone RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe elektroniczne instrumenty i jak je w praktyce stosować? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy?

Zapraszamy na Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki oraz mec. Łukasza Bochenka do Kazimierza Dolnego – spotkajmy się w dniach 30 stycznia-1 lutego 2019 roku.

Jak zawsze rzetelna wiedza z pierwszej ręki przekazana konkretnie, doskonałe towarzystwo i bajkowe miejsce nad Wisłą … Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Kazimierz Dolny z lotu ptaka
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Jacek Jerka

BLOK I

Wprowadzenie. Najważniejsze zmiany z roku 2018 mające znaczenie dla sposobu prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz planowane zmiany w roku 2019: Jawność i ograniczenia konkurencji, Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, RODO w zamówieniach publicznych. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych.
Jacek Jerka

BLOK II

Elektronizacja zamówień publicznych od strony praktycznej:
 1. Elektronizacja a komunikacja elektroniczna: różnice i wpływ na udzielanie zamówień publicznych; podpis elektroniczny i dokument elektroniczny;
 2. Zamówienia elektroniczne: system eZamówienia, platforma eUsług, Miniportal e-Zamówienia;
 3. JEDZ od 18 października 2018 r.
Jacek Jerka

BLOK III

Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunikacji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze? Przygotowanie postępowania – planowanie zamówień publicznych na rok 2019, opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia:
 1. Planowanie zamówień – minimum ustawowe - modele rozwiązań stosowanych przez Zamawiających – plan zamówień a plan finansowy.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty społeczne i środowiskowe; Naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez brak podziału zamówienia na części; Uzasadnienie braku podziału zamówienia.
 3. Wartość szacunkowa: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania - agregacja zamówień na roboty budowlane; Dopuszczalność podziału zamówienia – przesłanki.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: Zasada proporcjonalności. Dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Poleganie na innym podmiocie a udowodnienie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Jacek Jerka

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie
Jacek Jerka

BLOK IV

Właściwa redakcja dokumentu SIWZ:
 1. Wykluczenie wykonawcy – błędy popełniane w SIWZ: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia - zagrożenia przy braku wskazania przesłanki fakultatywnej; dokumenty żądane na wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
 2. Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ – powyżej progów unijnych oraz oświadczenie poniżej progów); zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – moment żądania; badanie sprzeczności zapisów w SIWZ.
 3. Kryteria oceny ofert – zasady właściwego doboru kryteriów; kryterium 40% cena - stosowanie.
 4. Projekt umowy – punkty krytyczne; Spójność projektu umowy z pozostałymi zapisami dokumentu SIWZ; Kluczowe klauzule umowne stosowane w celu ochrony interesów Zamawiającego.
mec. Łukasz Bochenek

BLOK V

Badanie i ocena ofert oraz korespondencja na linii Zamawiający-Wykonawca po 18 października 2018 roku:
 1. Otwarcie ofert: obowiązki informacyjne; oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa – skuteczność oświadczenia.
 2. Badanie oferty: treść oferty a treść SIWZ; rażąco niska cena, definicja, rozszerzony zakres możliwości badania ceny przez zamawiającego, informacje i wyjaśnienia wykonawcy – czy zawsze musimy badać cenę oferty niższą o 30%?; Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 a aktualność dokumentów.
 3. Komunikacja z Wykonawcami – elektronizacja zamówień publicznych a komunikacja w formie dotychczasowej.
Odpowiedzialność Zamawiającego a odpowiedzialność Wykonawcy za błędy i nieprawidłowości, odpowiedzialność za zobowiązania podwykonawców. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce. Jak prowadzić procedurę i skutecznie składać oferty w przetargu elektronicznym? Zamówienia publiczne finansowane ze środków UE do i powyżej 30 tys. euro – zasady wydatkowania.
mec. Łukasz Bochenek

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie
mec. Łukasz Bochenek

BLOK VI

CZĘŚĆ WARSZTATOWA – Orzecznictwo i ćwiczenia w oparciu o STUDIUM PRZYPADKÓW:Rola "innych" podmiotów w ofercie wykonawcy:
 • dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich: zakres badania zobowiązania do oddania potencjału, możliwość ograniczenia, zmiana podmiotu udostępniającego;
 • podwykonawca w zamówieniach publicznych: żądanie wskazania nazw podwykonawców, zmiany podwykonawcy, możliwość ograniczenia podwykonawstwa, wpływ Zamawiającego na treść umowy podwykonawczej;
Konsorcjum w zamówieniach publicznych; Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagań i braku podstaw do wykluczenia w reżimie elektronicznych zamówień. Podsumowanie. Dyskusja.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasi eksperci / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Jacek Jerka

Prowadzący

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania. (więcej…)

Adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Po-nadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Doradzał w postępowaniach o łącznej wartości ponad miliarda zł. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń trenerów

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

250,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 250,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 300,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Dwa Księżyce ***
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Sadowa 15
http://www.dwaksiezyce.com.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź połączenia

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz